จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 0 0 0
รวม อนุบาล 0 0 0
ป.1 0 0 0
ป.2 0 0 0
ป.3 0 0 0
ป.4 0 0 0
ป.5 0 0 0
ป.5 0 0 0
รวม ประถม 0 0 0
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 0 0 0
บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มล่าสุด
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
โรงเรียนทั้งหมดใน จังหวัดราชบุรี
นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา