จำนวนนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 585 495 1,080
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2,931 2,690 5,621
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3,255 2,861 6,116
รวม อนุบาล 6,771 6,046 12,817
ป.1 3,690 3,263 6,953
ป.2 3,246 2,964 6,210
ป.3 3,340 3,134 6,474
ป.4 3,446 2,993 6,439
ป.5 3,448 3,152 6,600
ป.5 3,492 3,118 6,610
รวม ประถม 20,662 18,624 39,286
ม.1 1,203 884 2,087
ม.2 1,075 857 1,932
ม.3 909 751 1,660
รวม มัธยม 3,187 2,492 5,679
รวม ทั้งหมด 30,620 27,162 57,782
บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มล่าสุด
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
โรงเรียนทั้งหมดใน จังหวัดราชบุรี
นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา