ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอโพธาราม

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองข่อย โพธาราม
2 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองข่อย โพธาราม
3 ธรรมาธิปไตย เขต 2 โพธาราม 3 คลองตาคต โพธาราม
4 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองตาคต โพธาราม
5 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองตาคต โพธาราม
6 บ้านเกาะโพธิ์งาม เขต 2 โพธาราม3 คลองตาคต โพธาราม
7 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) เขต 2 โพธาราม 3 คลองตาคต โพธาราม
8 บ้านหนองสองห้อง เขต 2 โพธารามที่ 4 ชำแระ โพธาราม
9 วัดหนองกลางดง เขต 2 โพธารามที่ 4 ชำแระ โพธาราม
10 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 2 ดอนกระเบื้อง โพธาราม
11 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) เขต 2 โพธารามที่ 4 ท่าชุมพล โพธาราม
12 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 4 ท่าชุมพล โพธาราม
13 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ เขต 2 โพธาราม 4 ท่าชุมพล โพธาราม
14 บ้านหนองตาพุด เขต 2 โพธารามที่ 5 ธรรมเสน โพธาราม
15 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 5 ธรรมเสน โพธาราม
16 วัดแก้วฟ้า เขต 2 โพธารามที่5 ธรรมเสน โพธาราม
17 วัดนางแก้ว เขต 2 โพธารามที่ 4 นางแก้ว โพธาราม
18 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) เขต 2 โพธาราม 4 บางโตนด โพธาราม
19 วัดศรีประชุมชน เขต 2 โพธาราม ที่ 4 บางโตนด โพธาราม
20 วัดบ่อมะกรูด เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านฆ้อง โพธาราม
21 วัดดีบอน เขต 2 โพธารามที่1 บ้านฆ้อง โพธาราม
22 วัดหนองอ้อ เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
23 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
24 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
25 อนุบาลโพธาราม ฯ เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
26 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก โพธาราม
27 วัดหุบมะกล่ำ เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก โพธาราม
28 วัดพระศรีอารย์ เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก โพธาราม
29 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) เขต 2 โพธารามที่2 บ้านเลือก โพธาราม
30 วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) เขต 2 โพธารามที่ 4 สร้อยฟ้า โพธาราม
31 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) เขต 2 โพธาราม 4 สร้อยฟ้า โพธาราม
32 บ้านหนองกวาง เขต 2 โพธารามที่ 5 หนองกวาง โพธาราม
33 บ้านหนองครึม เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก หนองกวาง โพธาราม
34 บ้านหนองใยบัว เขต 2 โพธารามที่ 5 หนองกวาง โพธาราม
35 ชุมชนวัดหนองโพ เขต 2 โพธาราม ที่ 2 หนองโพ โพธาราม
36 บ้านหนองกระทุ่ม เขต 2 โพธาราม 2 หนองโพ โพธาราม
37 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
38 วัดหนองมะค่า เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
39 บ้านเขาแหลม เขต 2 โพธาราม5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
40 วัดเขาส้ม เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
41 วัดระฆังทอง เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
42 วัดเขาชะงุ้ม เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
43 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน เขต 2 โพธาราม 3 เจ็ดเสมียน โพธาราม
44 วัดโคกทอง เขต 2 โพธาราที่ 4 เตาปูน โพธาราม
45 วัดช่องพราน เขต 2 โพธารามที่ 5 เตาปูน โพธาราม
46 วัดเขาพระ เขต 2 โพธารามที่ 5 เตาปูน โพธาราม
47 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) เขต 2 โพธารามที่ 1 โพธาราม โพธาราม
48 วัดสนามชัย เขต 2 โพธาราม3 โพธาราม โพธาราม