ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอวัดเพลง

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 บ้านปากสระ เขต 1 3 จอมประทัด วัดเพลง
2 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) เขต 1 3 จอมประทัด วัดเพลง
3 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล เขต 1 3 วัดเพลง วัดเพลง
4 วัดศรัทธาราษฎร์ เขต 1 3 วัดเพลง วัดเพลง
5 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) เขต 1 3 วัดเพลง วัดเพลง
6 วัดเวียงทุน เขต 1 3 เกาะศาลพระ วัดเพลง
7 วัดเกาะศาลพระ เขต 1 3 เกาะศาลพระ วัดเพลง
8 บ้านบางนางสูญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดเพลง สวนผึ้ง วัดเพลง
9 อบต.จอมประทัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด สวนผึ้ง วัดเพลง
10 อบต.เกาะศาลพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ สวนผึ้ง วัดเพลง