ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอดำเนินสะดวก

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 ดอนคลัง
2 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 ประสาทสิทธิ์
3 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ดำเนินสะดวก
4 บ้านดอนฟักทอง เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ขุนพิทักษ์
5 บ้านดอนไผ่ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 ดอนไผ่
6 บ้านรางสีหมอก เขต 2 ดำเนิน 2 ท่านัด
7 บ้านหนองสลิด เขต 2 ดำเนินฯ 1 ดอนกรวย
8 บ้านหนองไก่แก้ว เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 แพงพวย
9 วัดคูหาสวรรค์ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 สี่หมื่น
10 วัดชาวเหนือ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 บ้านไร่
11 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) เขต 2 ดำเนินสะดวก 3 บัวงาม
12 วัดท่าเรือ เขต 2 ดำเนินสะดวก 1 แพงพวย
13 วัดบัวงาม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 บัวงาม
14 วัดบ้านไร่ เขต 2 ดำเนินสะดวก1 บ้านไร่
15 วัดปรกเจริญ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ตาหลวง
16 วัดสนามไชย เขต 2 กลุ่มเครือข่ายดำเนินสะดวกที่ 1 ดอนกรวย
17 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 แพงพวย
18 วัดหลักหกรัตนาราม เขต 2 ดำเนินสะดวก2 ศรีสุราษฎร์
19 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ท่านัด
20 วัดอุบลวรรณา เขต 2 ดำเนินสะดวก 2 ศรีสุราษฎร์
21 วัดเนกขัมมาราม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 แพงพวย
22 วัดเวฬุวนาราม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 ดอนไผ่
23 วัดโชติทายการาม เขต 2 ดำเนินสะดวก 2 ดำเนินสะดวก
24 วัดใหม่สี่หมื่น เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 สี่หมื่น
25 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 ดอนกรวย