ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอปากท่อ

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 ชุมชนวัดทุ่งหลวง เขต 1 5 ทุ่งหลวง
2 บ้านท่ายาง เขต 1 5 ยางหัก
3 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 เขต 1 5 อ่างหิน
4 บ้านบ่อตะคร้อ เขต 1 4 ปากท่อ
5 บ้านพุคาย เขต 1 5 ทุ่งหลวง
6 บ้านพุเกตุ เขต 1 5 ห้วยยางโทน
7 บ้านมณีลอย เขต 1 5 วังมะนาว
8 บ้านยางคู่ เขต 1 5 ยางหัก
9 บ้านหนองน้ำใส เขต 1 5 ทุ่งหลวง
10 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) เขต 1 4 ดอนทราย
11 บ้านหนองลังกา เขต 1 5 ห้วยยางโทน
12 บ้านหนองวัวดำ เขต 1 5 ทุ่งหลวง
13 บ้านหนองไผ่ เขต 1 ทุ่งหลวง
14 บ้านหัวเขาจีน เขต 1 ห้วยยางโทน
15 บ้านหินสี เขต 1 5 ยางหัก
16 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) เขต 1 5 ยางหัก
17 บ้านห้วยยางโทน เขต 1 5 ห้วยยางโทน
18 บ้านห้วยศาลา เขต 1 5 ยางหัก
19 บ้านอ่างหิน เขต 1 5 อ่างหิน
20 บ้านเขาช้าง เขต 1 4 หนองกระทุ่ม
21 บ้านเขาถ่าน เขต 1 4 ดอนทราย
22 บ้านเขาถ้ำ เขต 1 4 ดอนทราย
23 บ้านเขาพระเอก เขต 1 5 ทุ่งหลวง
24 บ้านเขาอีส้าน เขต 1 4 ดอนทราย
25 บ้านแม่ประจัน เขต 1 5 ยางหัก
26 บ้านโป่ง เขต 1 5 อ่างหิน
27 บ้านไทรงาม เขต 1 5 ยางหัก
28 บ้านไพรสะเดา เขต 1 4 ดอนทราย
29 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) เขต 1 4 ดอนทราย
30 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) เขต 1 4 ปากท่อ
31 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ เขต 1 4 ป่าไก่
32 วัดพิบูลวนาราม เขต 1 4 หนองกระทุ่ม
33 วัดยางงาม เขต 1 4 วัดยางงาม
34 วัดราษฎร์สมานฉันท์ เขต 1 4 หนองกระทุ่ม
35 วัดวังมะนาว เขต 1 4 วังมะนาว
36 วัดวันดาว เขต 1 4 วันดาว
37 วัดวิมลมรรคาราม เขต 1 บ่อกระดาน
38 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) เขต 1 5 ทุ่งหลวง
39 วัดสว่างอารมณ์ เขต 1 4 วังมะนาว
40 วัดสันติการาม เขต 1 5 ทุ่งหลวง
41 วัดหนองบัว เขต 1 4 บ่อกระดาน
42 วัดหัวป่า เขต 1 4 วัดยางงาม
43 วัดโคกพระเจริญ เขต 1 4 ปากท่อ
44 วัดโพธิศรี เขต 1 4 หนองกระทุ่ม
45 สีวะรา เขต 1 5 ยางหัก
46 อนุบาลปากท่อ เขต 1 4 ปากท่อ
47 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) เขต 1 4 ป่าไก่
48 วัดดอนทราย เขต 2 โพธารามที่ 1 ดอนทราย
49 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) เขต 2 โพธารามที่ 1 ดอนทราย
50 วัดบางลาน เขต 2 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่1 ดอนทราย
51 คุ้งน้ำวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุ้งน้ำวน สวนผึ้ง
52 ชุนชนวัดทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
53 ชุมชนมนตรีพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองราชบุรี สวนผึ้ง
54 ชุมชนวัดมหาธาตุสมานา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองราชบุรี สวนผึ้ง
55 ทต.ดอนทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนทราย สวนผึ้ง
56 ทต.บ้านฆ้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สวนผึ้ง
57 ทต.บ้านสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สวนผึ้ง
58 ทต.ปากท่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากท่อ สวนผึ้ง
59 ทต.หนองโพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ สวนผึ้ง
60 ทต.หลักเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักเมือง อ่างหิน
61 ทต.หลุมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลุมดิน สวนผึ้ง
62 ทต.เขาขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาขวาง วันดาว
63 ทต.เขางู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขางู สวนผึ้ง
64 ทต.เจ็ดเสมียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน วัดยางงาม
65 ทม.ราชบุรี Kid Home ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองราชบุรี สวนผึ้ง
66 ทม.โพธาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองโพธาราม สวนผึ้ง
67 ธรรมาธิปไตย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตาคต สวนผึ้ง
68 บางโตนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางโตนด ห้วยยางโทน
69 บ้านน้ำตก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางโตนด ห้วยยางโทน
70 บ้านพุคาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
71 บ้านพุลุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชะงุ้ม สวนผึ้ง
72 บ้านหนองกวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกวาง สวนผึ้ง
73 บ้านหนองครึม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกวาง สวนผึ้ง
74 บ้านหนองตาพุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ธรรมเสน สวนผึ้ง
75 บ้านหนองน้ำใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
76 บ้านหนองบัวหิ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนทราย สวนผึ้ง
77 บ้านหนองวัวดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
78 บ้านหนองสองห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำแระ วัดยางงาม
79 บ้านหนองแรต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อกระดาน สวนผึ้ง
80 บ้านหนองใยบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกวาง สวนผึ้ง
81 บ้านเขาช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม สวนผึ้ง
82 บ้านเขาถ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนทราย สวนผึ้ง
83 บ้านเขาถ้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนทราย สวนผึ้ง
84 บ้านเขาพระเอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
85 บ้านเขาแหลม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชะงุ้ม สวนผึ้ง
86 บ้านเนินม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ธรรมเสน สวนผึ้ง
87 บ้านไพรสะเดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนทราย สวนผึ้ง
88 มณีลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังมะนาว สวนผึ้ง
89 มณีโชติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองข่อย สวนผึ้ง
90 ร.ร.วัดใหญ่อ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ สวนผึ้ง
91 ร.ร.อนุบาลเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ อ่างหิน
92 วังมะนาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังมะนาว สวนผึ้ง
93 วัดบ้านกล้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ สวนผึ้ง
94 วัดบ้านหม้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตาคต สวนผึ้ง
95 วัดบ้านเลือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเลือก สวนผึ้ง
96 วัดป่าไก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าไก่ สวนผึ้ง
97 วัดพระศรีอารย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเลือก วัดยางงาม
98 วัดพิบูลนาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม สวนผึ้ง
99 วัดยางงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดยางงาม สวนผึ้ง
100 วัดระฆังทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชะงุ้ม สวนผึ้ง
101 วัดราษฎร์สมานฉันท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม สวนผึ้ง
102 วัดศาลเจ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุ้งกระถิน สวนผึ้ง
103 วัดสนามสุทธาวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
104 วัดสันติการาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
105 วัดหนองกลางดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำแระ วัดยางงาม
106 วัดหนองมะค่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชะงุ้ม สวนผึ้ง
107 วัดหนามพุงดอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว สวนผึ้ง
108 วัดหุบมะกล่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเลือก สวนผึ้ง
109 วัดห้วยตะแคง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะพลับพลา สวนผึ้ง
110 วัดห้วยหมู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจดีย์หัก สวนผึ้ง
111 วัดเกตุน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุ้งกระถิน สวนผึ้ง
112 วัดเขาชะงุ้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชะงุ้ม สวนผึ้ง
113 วัดเขาส้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชะงุ้ม สวนผึ้ง
114 วัดแก้วฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ธรรมเสน สวนผึ้ง
115 วัดแคทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว สวนผึ้ง
116 วัดโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเลือก สวนผึ้ง
117 วัดโพธิ์ดก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ สวนผึ้ง
118 สร้อยฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สร้อยฟ้า สวนผึ้ง
119 หนองกระทุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินกอง อ่างหิน
120 หนองไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สวนผึ้ง
121 หาดสำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตาคต สวนผึ้ง
122 อบต.คูบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว สวนผึ้ง
123 อบต.ดอนกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกระเบื้อง สวนผึ้ง
124 อบต.ดอนตะโก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก บ่อกระดาน
125 อบต.ดอนทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนทราย สวนผึ้ง
126 อบต.ดอนแร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ สวนผึ้ง
127 อบต.ท่าชุมพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชุมพล สวนผึ้ง
128 อบต.น้ำพุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ สวนผึ้ง
129 อบต.บางป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางป่า สวนผึ้ง
130 อบต.บ่อกระดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อกระดาน สวนผึ้ง
131 อบต.บ้านไร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ สวนผึ้ง
132 อบต.พิกุลทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พิกุลทอง บ่อกระดาน
133 อบต.ยางหัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก วันดาว
134 อบต.สามเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามเรือน สวนผึ้ง
135 อบต.หนองกลางนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกลางนา สวนผึ้ง
136 อบต.หนองโพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ สวนผึ้ง
137 อบต.หินกอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินกอง อ่างหิน
138 อบต.ห้วยยางโทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยางโทน สวนผึ้ง
139 อบต.ห้วยไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไผ่ บ่อกระดาน
140 อบต.อ่างหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อ่างหิน สวนผึ้ง
141 อบต.เขาแร้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาแร้ง บ่อกระดาน
142 อบต.เจดีย์หัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจดีย์หัก วันดาว
143 อบต.เตาปูน 2 (บ้านเขาพระ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เตาปูน สวนผึ้ง
144 อบต.เตาปูน(บ้านเขาราบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เตาปูน สวนผึ้ง
145 โคกพระเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากท่อ สวนผึ้ง
146 ไร่กงสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังมะนาว สวนผึ้ง