ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอวัดเพลง

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล เขต 1 3 วัดเพลง
2 บ้านปากสระ เขต 1 3 จอมประทัด
3 วัดศรัทธาราษฎร์ เขต 1 3 วัดเพลง
4 วัดเกาะศาลพระ เขต 1 3 เกาะศาลพระ
5 วัดเวียงทุน เขต 1 3 เกาะศาลพระ
6 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) เขต 1 3 จอมประทัด
7 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) เขต 1 3 วัดเพลง
8 บ้านบางนางสูญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดเพลง สวนผึ้ง
9 อบต.จอมประทัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด สวนผึ้ง
10 อบต.เกาะศาลพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะศาลพระ สวนผึ้ง