ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอบ้านคา

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 น้ำตกห้วยสวนพลู เขต 1 9 บ้านบึง
2 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เขต 1 9 บ้านคา
3 บ้านพุบอนบน เขต 1 9 บ้านบึง
4 บ้านร่องเจริญ เขต 1 9 บ้านบึง
5 บ้านลำพระ เขต 1 9 บ้านคา
6 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เขต 1 9 หนองพันจันทร์
7 บ้านหนองโก เขต 1 9 หนองพันจันทร์
8 บ้านเก่าต้นมะค่า เขต 1 9 บ้านคา
9 บ้านโป่งกระทิงบน เขต 1 9 บ้านบึง
10 บ้านโป่งกระทิงล่าง เขต 1 9 บ้านบึง
11 บ้านโป่งเจ็ด เขต 1 9 บ้านคา
12 ประชาพัฒนาวิทย์ เขต 1 9 บ้านคา
13 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) เขต 1 9 หนองพันจันทร์
14 วัดยอดสุวรรณคีรี เขต 1 9 หนองพันจันทร์
15 วัดหนองพันจันทร์ เขต 1 9 หนองพันจันทร์
16 อนุบาลบ้านคา เขต 1 9 บ้านคา
17 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน เขต 1 9 บ้านบึง
18 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) เขต 1 9 บ้านบึง
19 ทต.บ้านชัฎป่าหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย สวนผึ้ง
20 ทต.สวนผึ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง
21 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 (บ้านทุ่งแหลม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง
22 บ้านกล้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง
23 บ้านชัฎหนองหมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง
24 บ้านตะโกล่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนผึ้ง สวนผึ้ง
25 บ้านทุ่งศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง
26 บ้านผาปก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนผึ้ง สวนผึ้ง
27 บ้านมะขามเอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง
28 บ้านหนองขาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง
29 บ้านห้วยผาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี สวนผึ้ง
30 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง
31 วัดเขาไก่แจ้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง
32 สมนึกวิทิศวรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง
33 ห้วยน้ำหนัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี สวนผึ้ง
34 อบต.ตะนาวศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี สวนผึ้ง