ข้อมูลโรงเรียน เขต 1

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เขต 1 6 จอมบึง จอมบึง
2 บ้านหนองกระทุ่ม เขต 1 6 จอมบึง จอมบึง
3 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) เขต 1 6 จอมบึง จอมบึง
4 อนุบาลจอมบึง เขต 1 6 จอมบึง จอมบึง
5 บ้านรางม่วง เขต 1 6 จอมบึง จอมบึง
6 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) เขต 1 6 จอมบึง จอมบึง
7 บ้านหนองขนาก เขต 1 6 จอมบึง จอมบึง
8 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) เขต 1 7 ด่านทับตะโก จอมบึง
9 บ้านหนองสีนวล เขต 1 7 ด่านทับตะโก จอมบึง
10 บ้านหุบพริก เขต 1 7 ด่านทับตะโก จอมบึง
11 บ้านโกรกสิงขร เขต 1 7 ด่านทับตะโก จอมบึง
12 บ้านหนองไก่เถื่อน เขต 1 7 ด่านทับตะโก จอมบึง
13 วัดด่านทับตะโก เขต 1 7 ด่านทับตะโก จอมบึง
14 บ้านห้วยท่าช้าง เขต 1 7 ด่านทับตะโก จอมบึง
15 บ้านพุแค เขต 1 6 ปากช่อง จอมบึง
16 วัดเขาปิ่นทอง เขต 1 6 ปากช่อง จอมบึง
17 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) เขต 1 6 ปากช่อง จอมบึง
18 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง เขต 1 6 ปากช่อง จอมบึง
19 บ้านหนองตาเนิด เขต 1 6 ปากช่อง จอมบึง
20 บ้านหนองไผ่ เขต 1 6 ปากช่อง จอมบึง
21 วัดชัฏใหญ่ เขต 1 6 รางบัว จอมบึง
22 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) เขต 1 6 รางบัว จอมบึง
23 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) เขต 1 6 รางบัว จอมบึง
24 วัดหนองบัวค่าย เขต 1 6 รางบัว จอมบึง
25 บ้านหนองนกกะเรียน เขต 1 6 รางบัว จอมบึง
26 บ้านหนองศาลเจ้า เขต 1 6 เบิกไพร จอมบึง
27 บ้านหนองปรือ เขต 1 7 เบิกไพร จอมบึง
28 บ้านเบิกไพร เขต 1 7 เบิกไพร จอมบึง
29 บ้านทุ่งแจง เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
30 บ้านวังปลา เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
31 มหาราช๗ เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
32 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
33 บ้านหนองปากชัฎ เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
34 บ้านรางเฆ่ เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
35 บ้านพุตะเคียน เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
36 บ้านทุ่งแฝก เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
37 บ้านสันดอน เขต 1 7 แก้มอ้น จอมบึง
38 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
39 บ้านโป่งเจ็ด เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
40 ประชาพัฒนาวิทย์ เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
41 บ้านเก่าต้นมะค่า เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
42 บ้านลำพระ เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
43 อนุบาลบ้านคา เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
44 บ้านโป่งกระทิงบน เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
45 บ้านโป่งกระทิงล่าง เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
46 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
47 บ้านพุบอนบน เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
48 บ้านร่องเจริญ เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
49 น้ำตกห้วยสวนพลู เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
50 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
51 บ้านหนองโก เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
52 วัดหนองพันจันทร์ เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
53 วัดยอดสุวรรณคีรี เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
54 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
55 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
56 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) เขต 1 4 ดอนทราย ปากท่อ
57 บ้านไพรสะเดา เขต 1 4 ดอนทราย ปากท่อ
58 บ้านเขาถ่าน เขต 1 4 ดอนทราย ปากท่อ
59 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) เขต 1 4 ดอนทราย ปากท่อ
60 บ้านเขาถ้ำ เขต 1 4 ดอนทราย ปากท่อ
61 บ้านเขาอีส้าน เขต 1 4 ดอนทราย ปากท่อ
62 ชุมชนวัดทุ่งหลวง เขต 1 5 ทุ่งหลวง ปากท่อ
63 บ้านพุคาย เขต 1 5 ทุ่งหลวง ปากท่อ
64 บ้านหนองน้ำใส เขต 1 5 ทุ่งหลวง ปากท่อ
65 วัดสันติการาม เขต 1 5 ทุ่งหลวง ปากท่อ
66 บ้านเขาพระเอก เขต 1 5 ทุ่งหลวง ปากท่อ
67 บ้านหนองไผ่ เขต 1 ทุ่งหลวง ปากท่อ
68 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) เขต 1 5 ทุ่งหลวง ปากท่อ
69 บ้านหนองวัวดำ เขต 1 5 ทุ่งหลวง ปากท่อ
70 วัดวิมลมรรคาราม เขต 1 บ่อกระดาน ปากท่อ
71 วัดหนองบัว เขต 1 4 บ่อกระดาน ปากท่อ
72 บ้านบ่อตะคร้อ เขต 1 4 ปากท่อ ปากท่อ
73 อนุบาลปากท่อ เขต 1 4 ปากท่อ ปากท่อ
74 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) เขต 1 4 ปากท่อ ปากท่อ
75 วัดโคกพระเจริญ เขต 1 4 ปากท่อ ปากท่อ
76 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) เขต 1 4 ป่าไก่ ปากท่อ
77 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ เขต 1 4 ป่าไก่ ปากท่อ
78 บ้านแม่ประจัน เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
79 บ้านท่ายาง เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
80 บ้านหินสี เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
81 บ้านยางคู่ เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
82 สีวะรา เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
83 บ้านไทรงาม เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
84 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
85 บ้านห้วยศาลา เขต 1 5 ยางหัก ปากท่อ
86 วัดสว่างอารมณ์ เขต 1 4 วังมะนาว ปากท่อ
87 บ้านมณีลอย เขต 1 5 วังมะนาว ปากท่อ
88 วัดวังมะนาว เขต 1 4 วังมะนาว ปากท่อ
89 วัดยางงาม เขต 1 4 วัดยางงาม ปากท่อ
90 วัดหัวป่า เขต 1 4 วัดยางงาม ปากท่อ
91 วัดวันดาว เขต 1 4 วันดาว ปากท่อ
92 บ้านเขาช้าง เขต 1 4 หนองกระทุ่ม ปากท่อ
93 วัดราษฎร์สมานฉันท์ เขต 1 4 หนองกระทุ่ม ปากท่อ
94 วัดโพธิศรี เขต 1 4 หนองกระทุ่ม ปากท่อ
95 วัดพิบูลวนาราม เขต 1 4 หนองกระทุ่ม ปากท่อ
96 บ้านหนองลังกา เขต 1 5 ห้วยยางโทน ปากท่อ
97 บ้านหัวเขาจีน เขต 1 ห้วยยางโทน ปากท่อ
98 บ้านพุเกตุ เขต 1 5 ห้วยยางโทน ปากท่อ
99 บ้านห้วยยางโทน เขต 1 5 ห้วยยางโทน ปากท่อ
100 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 เขต 1 5 อ่างหิน ปากท่อ
101 บ้านโป่ง เขต 1 5 อ่างหิน ปากท่อ
102 บ้านอ่างหิน เขต 1 5 อ่างหิน ปากท่อ
103 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) เขต 1 3 จอมประทัด วัดเพลง
104 บ้านปากสระ เขต 1 3 จอมประทัด วัดเพลง
105 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล เขต 1 3 วัดเพลง วัดเพลง
106 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) เขต 1 3 วัดเพลง วัดเพลง
107 วัดศรัทธาราษฎร์ เขต 1 3 วัดเพลง วัดเพลง
108 วัดเวียงทุน เขต 1 3 เกาะศาลพระ วัดเพลง
109 วัดเกาะศาลพระ เขต 1 3 เกาะศาลพระ วัดเพลง
110 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
111 รุจิรพัฒน์ เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
112 บ้านท่ามะขาม เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
113 บ้านสวนผึ้ง เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
114 บ้านมะขามเอน เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
115 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
116 วัดเขาไก่แจ้ เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
117 สมนึกวิทิศวรการ เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
118 วัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม) เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
119 บ้านชัฎหนองหมี เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
120 บ้านทุ่งศาลา เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
121 อนุบาลสวนผึ้ง เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
122 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
123 บ้านหนองขาม เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
124 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
125 บ้านกล้วย เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
126 บ้านห้วยผาก เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
127 สินแร่สยาม เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
128 บ้านตะโกล่าง เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
129 ชุมชนบ้านบ่อ เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
130 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
131 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) เขต 1 3 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี
132 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) เขต 1 3 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี
133 จันทคามวิทยา เขต 1 3 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี
134 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) เขต 1 3 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี
135 วัดเหนือวน เขต 1 3 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี
136 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เขต 1 1 คูบัว เมืองราชบุรี
137 ชุมชนวัดคูบัว เขต 1 1 คูบัว เมืองราชบุรี
138 วัดบ้านโพธิ์ เขต 1 1 คูบัว เมืองราชบุรี
139 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) เขต 1 1 คูบัว เมืองราชบุรี
140 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) เขต 1 1 ดอนตะโก เมืองราชบุรี
141 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) เขต 1 1 ดอนตะโก เมืองราชบุรี
142 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) เขต 1 1 ดอนตะโก เมืองราชบุรี
143 วัดอัมพวัน เขต 1 3 บางป่า เมืองราชบุรี
144 วัดพเนินพลู เขต 1 3 บางป่า เมืองราชบุรี
145 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) เขต 1 3 บางป่า เมืองราชบุรี
146 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม เขต 1 3 บ้านไร่ เมืองราชบุรี
147 วัดท้ายเมือง เขต 1 3 พงสวาย เมืองราชบุรี
148 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เขต 1 3 พิกุลทอง เมืองราชบุรี
149 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม เขต 1 3 สามเรือน เมืองราชบุรี
150 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา เขต 1 2 หนองกลางนา เมืองราชบุรี
151 วัดบางกระ เขต 1 2 หนองกลางนา เมืองราชบุรี
152 อนุบาลราชบุรี เขต 1 2 หน้าเมือง เมืองราชบุรี
153 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เขต 1 1 หน้าเมือง เมืองราชบุรี
154 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) เขต 1 2 หลุมดิน เมืองราชบุรี
155 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) เขต 1 2 หินกอง เมืองราชบุรี
156 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) เขต 1 2 หินกอง เมืองราชบุรี
157 วัดหนองตาหลวง เขต 1 1 หินกอง เมืองราชบุรี
158 วัดเขาถ้ำกุญชร เขต 1 1 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี
159 วัดห้วยไผ่ เขต 1 1 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี
160 วัดอรุณรัตนคีรี เขต 1 1 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี
161 วัดโพธิ์ดก เขต 1 1 อ่างทอง เมืองราชบุรี
162 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) เขต 1 1 อ่างทอง เมืองราชบุรี
163 อนุบาลเมืองราชบุรี เขต 1 1 อ่างทอง เมืองราชบุรี
164 บ้านเขากรวด เขต 1 2 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
165 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เขต 1 2 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
166 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) เขต 1 2 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
167 วัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) เขต 1 2 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี
168 วัดโสดาประดิษฐาราม เขต 1 2 เขาแร้ง เมืองราชบุรี
169 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) เขต 1 2 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
170 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) เขต 1 1 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
171 วัดเขางูสันติธรรม เขต 1 2 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
172 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) เขต 1 2 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี
173 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) เขต 1 3 โคกหม้อ เมืองราชบุรี