ข้อมูลโรงเรียน เขต 2

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 บ้านห้วยยาง เขต 2 6 ปากช่อง จอมบึง
2 บ้านดอนฟักทอง เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก
3 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก
4 วัดสนามไชย เขต 2 กลุ่มเครือข่ายดำเนินสะดวกที่ 1 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก
5 บ้านหนองสลิด เขต 2 ดำเนินฯ 1 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก
6 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก
7 บ้านดอนไผ่ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก
8 วัดเวฬุวนาราม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก
9 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
10 วัดโชติทายการาม เขต 2 ดำเนินสะดวก 2 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
11 วัดปรกเจริญ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ตาหลวง ดำเนินสะดวก
12 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 ท่านัด ดำเนินสะดวก
13 บ้านรางสีหมอก เขต 2 ดำเนิน 2 ท่านัด ดำเนินสะดวก
14 วัดบัวงาม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 บัวงาม ดำเนินสะดวก
15 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) เขต 2 ดำเนินสะดวก 3 บัวงาม ดำเนินสะดวก
16 วัดบ้านไร่ เขต 2 ดำเนินสะดวก1 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก
17 วัดชาวเหนือ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก
18 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 3 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก
19 วัดหลักหกรัตนาราม เขต 2 ดำเนินสะดวก2 ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก
20 วัดอุบลวรรณา เขต 2 ดำเนินสะดวก 2 ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก
21 วัดใหม่สี่หมื่น เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก
22 วัดคูหาสวรรค์ เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 2 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก
23 วัดท่าเรือ เขต 2 ดำเนินสะดวก 1 แพงพวย ดำเนินสะดวก
24 บ้านหนองไก่แก้ว เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 แพงพวย ดำเนินสะดวก
25 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 แพงพวย ดำเนินสะดวก
26 วัดเนกขัมมาราม เขต 2 ดำเนินสะดวกที่ 1 แพงพวย ดำเนินสะดวก
27 วัดดอนพรม เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนคา บางแพ
28 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) เขต 2 บางแพ 1 ดอนคา บางแพ
29 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนคา บางแพ
30 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) เขต 2 บางแพ 2 ดอนใหญ่ บางแพ
31 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) เขต 2 บางแพ 2 ดอนใหญ่ บางแพ
32 วัดตาลเตี้ย เขต 2 บางแพที่ 2 ดอนใหญ่ บางแพ
33 วัดดอนสาลี เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนใหญ่ บางแพ
34 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) เขต 2 บางแพ 2 บางแพ บางแพ
35 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) เขต 2 บางแพ ที่ 2 บางแพ บางแพ
36 วัดเหนือ เขต 2 บางแพ บางแพ
37 วัดดอนเซ่ง เขต 2 บางแพที่ 2 บางแพ บางแพ
38 บ้านกุ่ม เขต 2 บางแพ 2 บางแพ บางแพ
39 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) เขต 2 บางแพที่ 2 วังเย็น บางแพ
40 วัดหนองม่วง เขต 2 บางแพ2 วังเย็น บางแพ
41 วัดหลวง เขต 2 บางแพ 2 วังเย็น บางแพ
42 วัดหนองเอี่ยน เขต 2 บางแพ 2 วัดแก้ว บางแพ
43 วัดทำนบ เขต 2 บางแพที่ 2 วัดแก้ว บางแพ
44 วัดบ้านใหม่ เขต 2 โรงเรียนในฝัน วัดแก้ว บางแพ
45 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) เขต 2 บางแพ 1 วัดแก้ว บางแพ
46 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) เขต 2 บางแพที่ 1 หัวโพ บางแพ
47 วัดแหลมทอง เขต 2 หัวโพ บางแพ
48 วัดหัวโพ เขต 2 บางแพ ที่ 1 หัวโพ บางแพ
49 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก เขต 2 บางแพที่ 1 โพหัก บางแพ
50 วัดสามัคคีธรรม เขต 2 บางแพที่ 1 โพหัก บางแพ
51 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) เขต 2 บ้านโป่ง 4 กรับใหญ่ บ้านโป่ง
52 วัดหนองประทุน เขต 2 บ้านโป่งที่4 กรับใหญ่ บ้านโป่ง
53 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 กรับใหญ่ บ้านโป่ง
54 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) เขต 2 กรับใหญ่ บ้านโป่ง
55 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) เขต 2 บ้านโป่ง 4 กรับใหญ่ บ้านโป่ง
56 วัดหนองกลางด่าน เขต 2 บ้านโป่งที่4 กรับใหญ่ บ้านโป่ง
57 วัดตาล เขต 2 บ้านโป่งที่ 2 คุ้งพยอม บ้านโป่ง
58 วัดโพธิ์บัลลังก์ เขต 2 บ้านโป่งที่ 2 คุ้งพยอม บ้านโป่ง
59 วัดลำพยอม เขต 2 บ้านนโป่งที่ 2 คุ้งพยอม บ้านโป่ง
60 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง
61 ชุมชนวัดท่าผา เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 ท่าผา บ้านโป่ง
62 วัดโกสินารายน์ เขต 2 บ้านโป่ง 4 ท่าผา บ้านโป่ง
63 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 ท่าผา บ้านโป่ง
64 วัดยางหัก เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 ท่าผา บ้านโป่ง
65 วัดบ้านฆ้องน้อย เขต 2 บ้านโป่ง4 ท่าผา บ้านโป่ง
66 วัดหัวหิน เขต 2 บ้านโป่ง 2 นครชุมน์ บ้านโป่ง
67 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) เขต 2 บ้านโป่ง2 นครชุมน์ บ้านโป่ง
68 วัดตาผา เขต 2 บ้านโป่ง 2 นครชุมน์ บ้านโป่ง
69 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) เขต 2 บ้านโป่ง2 นครชุมน์ บ้านโป่ง
70 วัดม่วง เขต 2 บ้านโป่ง 2 บ้านม่วง บ้านโป่ง
71 บ้านหนองคา เขต 2 บ้านโป่ง 2 บ้านม่วง บ้านโป่ง
72 วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 ปากแรต บ้านโป่ง
73 วัดโพธิ์รัตนาราม เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 ปากแรต บ้านโป่ง
74 วัดลาดบัวขาว เขต 2 บ้านโป่ง 2 ลาดบัวขาว บ้านโป่ง
75 วัดหนองหญ้าปล้อง เขต 2 บ้านโป่ง 3 สวนกล้วย บ้านโป่ง
76 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง เขต 2 บ้านโป่งที่3 สวนกล้วย บ้านโป่ง
77 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) เขต 2 บ้านโป่งที่3 หนองกบ บ้านโป่ง
78 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 หนองกบ บ้านโป่ง
79 วัดหนองปลาดุก เขต 2 บ้านโป่ง 3 หนองกบ บ้านโป่ง
80 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) เขต 2 บ้านโป่ง 1 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
81 โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
82 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ เขต 2 กลุ่มโรงเรียนบ้านโป่ง 1 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
83 วัดมาบแค เขต 2 บ้านโป่ง 1 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
84 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) เขต 2 บ้านโป่ง 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง
85 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง
86 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 เขต 2 บ้านโป่ง 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง
87 บ้านลาดใหญ่ เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง
88 วัดสัมมาราม เขต 2 เขาขลุง บ้านโป่ง
89 วัดเขาขลุง เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 เขาขลุง บ้านโป่ง
90 บ้านดอนไม้ลาย เขต 2 สพป.รบ.2 เขาขลุง บ้านโป่ง
91 บ้านหนองไก่ขัน เขต 2 บ้านโป่ง 1 เขาขลุง บ้านโป่ง
92 วัดสระสี่มุม เขต 2 บ้านโป่ง 1 เขาขลุง บ้านโป่ง
93 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) เขต 2 เขาขลุง บ้านโป่ง
94 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 เขาขลุง บ้านโป่ง
95 บ้านห้วยยาง เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 เขาขลุง บ้านโป่ง
96 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) เขต 2 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 1 เขาขลุง บ้านโป่ง
97 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) เขต 2 บ้านโป่งที่ 2 เบิกไพร บ้านโป่ง
98 วัดหุบกระทิง เขต 2 บ้านโป่ง 2 เบิกไพร บ้านโป่ง
99 วัดดอนทราย เขต 2 โพธารามที่ 1 ดอนทราย ปากท่อ
100 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) เขต 2 โพธารามที่ 1 ดอนทราย ปากท่อ
101 วัดบางลาน เขต 2 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่1 ดอนทราย ปากท่อ
102 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองข่อย โพธาราม
103 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองข่อย โพธาราม
104 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) เขต 2 โพธาราม 3 คลองตาคต โพธาราม
105 บ้านเกาะโพธิ์งาม เขต 2 โพธาราม3 คลองตาคต โพธาราม
106 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองตาคต โพธาราม
107 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองตาคต โพธาราม
108 ธรรมาธิปไตย เขต 2 โพธาราม 3 คลองตาคต โพธาราม
109 บ้านหนองสองห้อง เขต 2 โพธารามที่ 4 ชำแระ โพธาราม
110 วัดหนองกลางดง เขต 2 โพธารามที่ 4 ชำแระ โพธาราม
111 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 2 ดอนกระเบื้อง โพธาราม
112 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 4 ท่าชุมพล โพธาราม
113 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) เขต 2 โพธารามที่ 4 ท่าชุมพล โพธาราม
114 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ เขต 2 โพธาราม 4 ท่าชุมพล โพธาราม
115 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 5 ธรรมเสน โพธาราม
116 บ้านหนองตาพุด เขต 2 โพธารามที่ 5 ธรรมเสน โพธาราม
117 วัดแก้วฟ้า เขต 2 โพธารามที่5 ธรรมเสน โพธาราม
118 วัดนางแก้ว เขต 2 โพธารามที่ 4 นางแก้ว โพธาราม
119 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) เขต 2 โพธาราม 4 บางโตนด โพธาราม
120 วัดศรีประชุมชน เขต 2 โพธาราม ที่ 4 บางโตนด โพธาราม
121 วัดบ่อมะกรูด เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านฆ้อง โพธาราม
122 วัดดีบอน เขต 2 โพธารามที่1 บ้านฆ้อง โพธาราม
123 อนุบาลโพธาราม ฯ เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
124 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
125 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
126 วัดหนองอ้อ เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์ โพธาราม
127 วัดพระศรีอารย์ เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก โพธาราม
128 วัดหุบมะกล่ำ เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก โพธาราม
129 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก โพธาราม
130 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) เขต 2 โพธารามที่2 บ้านเลือก โพธาราม
131 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) เขต 2 โพธาราม 4 สร้อยฟ้า โพธาราม
132 วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) เขต 2 โพธารามที่ 4 สร้อยฟ้า โพธาราม
133 บ้านหนองกวาง เขต 2 โพธารามที่ 5 หนองกวาง โพธาราม
134 บ้านหนองใยบัว เขต 2 โพธารามที่ 5 หนองกวาง โพธาราม
135 บ้านหนองครึม เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก หนองกวาง โพธาราม
136 ชุมชนวัดหนองโพ เขต 2 โพธาราม ที่ 2 หนองโพ โพธาราม
137 บ้านหนองกระทุ่ม เขต 2 โพธาราม 2 หนองโพ โพธาราม
138 วัดเขาชะงุ้ม เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
139 วัดเขาส้ม เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
140 วัดหนองมะค่า เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
141 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
142 วัดระฆังทอง เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
143 บ้านเขาแหลม เขต 2 โพธาราม5 เขาชะงุ้ม โพธาราม
144 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน เขต 2 โพธาราม 3 เจ็ดเสมียน โพธาราม
145 วัดช่องพราน เขต 2 โพธารามที่ 5 เตาปูน โพธาราม
146 วัดโคกทอง เขต 2 โพธาราที่ 4 เตาปูน โพธาราม
147 วัดเขาพระ เขต 2 โพธารามที่ 5 เตาปูน โพธาราม
148 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) เขต 2 โพธารามที่ 1 โพธาราม โพธาราม
149 วัดสนามชัย เขต 2 โพธาราม3 โพธาราม โพธาราม