ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 12 29
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 11 20
รวม อนุบาล 26 23 49
ป.1 13 11 24
ป.2 9 5 14
ป.3 6 13 19
ป.4 13 4 17
ป.5 9 13 22
ป.5 14 8 22
รวม ประถม 64 54 118
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 90 77 167
แผนที่โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)