ข้อมูลโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 5 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 1 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 3 14
รวม อนุบาล 23 9 32
ป.1 4 9 13
ป.2 6 2 8
ป.3 8 1 9
ป.4 6 7 13
ป.5 6 7 13
ป.5 7 6 13
รวม ประถม 37 32 69
ม.1 10 8 18
ม.2 8 4 12
ม.3 5 9 14
รวม มัธยม 23 21 44
รวม ทั้งหมด 83 62 145
แผนที่โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)