ข้อมูลโรงเรียนวัดพเนินพลู

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 1 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 4 6
รวม อนุบาล 11 8 19
ป.1 7 5 12
ป.2 4 4 8
ป.3 8 5 13
ป.4 3 11 14
ป.5 3 7 10
ป.5 7 3 10
รวม ประถม 32 35 67
ม.1 12 2 14
ม.2 7 5 12
ม.3 9 6 15
รวม มัธยม 28 13 41
รวม ทั้งหมด 71 56 127
แผนที่โรงเรียนวัดพเนินพลู