ข้อมูลโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 0 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 2 4
รวม อนุบาล 5 2 7
ป.1 1 1 2
ป.2 3 0 3
ป.3 6 0 6
ป.4 1 4 5
ป.5 2 1 3
ป.5 4 2 6
รวม ประถม 17 8 25
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 22 10 32
แผนที่โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี