ข้อมูลโรงเรียนวัดเหนือวน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 2 2
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 1 2
รวม อนุบาล 1 3 4
ป.1 3 0 3
ป.2 2 1 3
ป.3 5 3 8
ป.4 0 1 1
ป.5 3 1 4
ป.5 0 0 0
รวม ประถม 13 6 19
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 14 9 23
แผนที่โรงเรียนวัดเหนือวน