ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 5 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 16 12 28
รวม อนุบาล 24 17 41
ป.1 19 16 35
ป.2 11 6 17
ป.3 15 14 29
ป.4 11 13 24
ป.5 10 11 21
ป.5 11 11 22
รวม ประถม 77 71 148
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 101 88 189
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม