ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 5 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 12 12 24
ป.1 4 3 7
ป.2 7 3 10
ป.3 5 4 9
ป.4 2 0 2
ป.5 3 9 12
ป.5 9 3 12
รวม ประถม 30 22 52
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 42 34 76
แผนที่โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง