ข้อมูลโรงเรียนบ้านรางเฆ่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 2 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 6 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 3 8
รวม อนุบาล 9 11 20
ป.1 7 6 13
ป.2 3 4 7
ป.3 2 2 4
ป.4 2 9 11
ป.5 5 5 10
ป.5 4 5 9
รวม ประถม 23 31 54
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 32 42 74
แผนที่โรงเรียนบ้านรางเฆ่