ข้อมูลโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 65 56 121
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 83 71 154
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 95 74 169
รวม อนุบาล 243 201 444
ป.1 89 105 194
ป.2 107 108 215
ป.3 100 112 212
ป.4 75 82 157
ป.5 96 101 197
ป.5 82 85 167
รวม ประถม 549 593 1142
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 792 794 1586
แผนที่โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)