ข้อมูลโรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 9 6 15
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7 7 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 5 14
รวม อนุบาล 25 18 43
ป.1 12 9 21
ป.2 11 9 20
ป.3 8 5 13
ป.4 11 8 19
ป.5 7 8 15
ป.5 9 9 18
รวม ประถม 58 48 106
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 83 66 149
แผนที่โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)