ข้อมูลโรงเรียนบ้านรางม่วง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 1 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 3 4
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 5 9
รวม อนุบาล 10 9 19
ป.1 3 7 10
ป.2 3 6 9
ป.3 5 5 10
ป.4 7 5 12
ป.5 5 3 8
ป.5 6 10 16
รวม ประถม 29 36 65
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 39 45 84
แผนที่โรงเรียนบ้านรางม่วง