ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองขนาก

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 1 1 2
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 5 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 0 1
รวม อนุบาล 10 6 16
ป.1 9 5 14
ป.2 3 1 4
ป.3 4 1 5
ป.4 4 1 5
ป.5 0 4 4
ป.5 2 6 8
รวม ประถม 22 18 40
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 32 24 56
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองขนาก