ข้อมูลโรงเรียนบ้านเบิกไพร

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 10 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 10 24
รวม อนุบาล 19 20 39
ป.1 9 14 23
ป.2 13 5 18
ป.3 12 11 23
ป.4 14 6 20
ป.5 12 10 22
ป.5 17 11 28
รวม ประถม 77 57 134
ม.1 22 21 43
ม.2 17 13 30
ม.3 16 8 24
รวม มัธยม 55 42 97
รวม ทั้งหมด 151 119 270
แผนที่โรงเรียนบ้านเบิกไพร