ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุแค

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 7 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 2 15
รวม อนุบาล 18 9 27
ป.1 10 3 13
ป.2 8 4 12
ป.3 4 4 8
ป.4 1 3 4
ป.5 2 4 6
ป.5 3 3 6
รวม ประถม 28 21 49
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 46 30 76
แผนที่โรงเรียนบ้านพุแค