ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองบัวค่าย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 2 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 4 8
รวม อนุบาล 7 6 13
ป.1 2 0 2
ป.2 2 4 6
ป.3 4 6 10
ป.4 5 3 8
ป.5 7 4 11
ป.5 4 4 8
รวม ประถม 24 21 45
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 31 27 58
แผนที่โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย