ข้อมูลโรงเรียนรุจิรพัฒน์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 13 30
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 32 28 60
รวม อนุบาล 49 41 90
ป.1 71 67 138
ป.2 68 46 114
ป.3 68 64 132
ป.4 52 61 113
ป.5 58 65 123
ป.5 55 57 112
รวม ประถม 372 360 732
ม.1 76 65 141
ม.2 52 61 113
ม.3 44 59 103
รวม มัธยม 172 185 357
รวม ทั้งหมด 593 586 1179
แผนที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์