ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองขาม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 1 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 2 10
รวม อนุบาล 18 3 21
ป.1 8 9 17
ป.2 8 10 18
ป.3 5 8 13
ป.4 7 9 16
ป.5 6 12 18
ป.5 4 8 12
รวม ประถม 38 56 94
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 56 59 115
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองขาม