ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 5 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 4 9
รวม อนุบาล 11 9 20
ป.1 1 5 6
ป.2 1 3 4
ป.3 3 2 5
ป.4 1 0 1
ป.5 3 3 6
ป.5 3 2 5
รวม ประถม 12 15 27
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 23 24 47
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)