ข้อมูลโรงเรียนวัดสนามไชย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 12 4 16
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 2 10
รวม อนุบาล 24 9 33
ป.1 3 5 8
ป.2 5 3 8
ป.3 8 4 12
ป.4 8 2 10
ป.5 11 8 19
ป.5 5 4 9
รวม ประถม 40 26 66
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 64 35 99
แผนที่โรงเรียนวัดสนามไชย