ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 7 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 2 3
รวม อนุบาล 5 9 14
ป.1 4 3 7
ป.2 1 1 2
ป.3 3 2 5
ป.4 2 5 7
ป.5 3 4 7
ป.5 5 4 9
รวม ประถม 18 19 37
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 23 28 51
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม