ข้อมูลโรงเรียนวัดชาวเหนือ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 22 22 44
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 30 33 63
รวม อนุบาล 52 55 107
ป.1 47 33 80
ป.2 24 21 45
ป.3 18 26 44
ป.4 26 32 58
ป.5 27 27 54
ป.5 41 31 72
รวม ประถม 183 170 353
ม.1 35 26 61
ม.2 30 15 45
ม.3 17 14 31
รวม มัธยม 82 55 137
รวม ทั้งหมด 317 280 597
แผนที่โรงเรียนวัดชาวเหนือ