ข้อมูลโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 9 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 13 24
รวม อนุบาล 20 22 42
ป.1 8 5 13
ป.2 7 9 16
ป.3 5 4 9
ป.4 8 4 12
ป.5 12 10 22
ป.5 4 10 14
รวม ประถม 44 42 86
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 64 64 128
แผนที่โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม