ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองกลางด่าน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 4 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 3 11
รวม อนุบาล 14 10 24
ป.1 6 7 13
ป.2 6 8 14
ป.3 10 5 15
ป.4 5 8 13
ป.5 10 4 14
ป.5 5 5 10
รวม ประถม 42 37 79
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 56 47 103
แผนที่โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน