ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 5 9
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 3 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 2 3
รวม อนุบาล 11 10 21
ป.1 6 2 8
ป.2 1 4 5
ป.3 3 3 6
ป.4 3 2 5
ป.5 6 3 9
ป.5 3 5 8
รวม ประถม 22 19 41
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 33 29 62
แผนที่โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)