ข้อมูลโรงเรียนวัดโกสินารายน์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 1 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 4 13
รวม อนุบาล 17 5 22
ป.1 9 9 18
ป.2 6 6 12
ป.3 4 6 10
ป.4 3 7 10
ป.5 7 4 11
ป.5 6 7 13
รวม ประถม 35 39 74
ม.1 5 4 9
ม.2 8 6 14
ม.3 7 4 11
รวม มัธยม 20 14 34
รวม ทั้งหมด 72 58 130
แผนที่โรงเรียนวัดโกสินารายน์