ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 8 21
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 6 14
รวม อนุบาล 21 14 35
ป.1 23 12 35
ป.2 10 8 18
ป.3 12 15 27
ป.4 11 13 24
ป.5 13 14 27
ป.5 9 13 22
รวม ประถม 78 75 153
ม.1 12 11 23
ม.2 12 7 19
ม.3 14 10 24
รวม มัธยม 38 28 66
รวม ทั้งหมด 137 117 254
แผนที่โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย