ข้อมูลโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 5 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 5 17
รวม อนุบาล 20 10 30
ป.1 12 8 20
ป.2 10 2 12
ป.3 8 5 13
ป.4 11 10 21
ป.5 11 10 21
ป.5 11 4 15
รวม ประถม 63 39 102
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 83 49 132
แผนที่โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)