ข้อมูลโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 12 6 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 9 15
รวม อนุบาล 18 15 33
ป.1 25 6 31
ป.2 15 12 27
ป.3 14 10 24
ป.4 15 11 26
ป.5 16 18 34
ป.5 11 12 23
รวม ประถม 96 69 165
ม.1 14 18 32
ม.2 18 11 29
ม.3 10 10 20
รวม มัธยม 42 39 81
รวม ทั้งหมด 156 123 279
แผนที่โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม