ข้อมูลโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 4 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 2 8
รวม อนุบาล 15 9 24
ป.1 2 4 6
ป.2 5 6 11
ป.3 5 0 5
ป.4 6 5 11
ป.5 6 2 8
ป.5 3 5 8
รวม ประถม 27 22 49
ม.1 5 2 7
ม.2 9 2 11
ม.3 6 5 11
รวม มัธยม 20 9 29
รวม ทั้งหมด 62 40 102
แผนที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว