ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 2 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 1 7
รวม อนุบาล 11 3 14
ป.1 11 3 14
ป.2 8 1 9
ป.3 11 1 12
ป.4 5 4 9
ป.5 4 4 8
ป.5 6 5 11
รวม ประถม 45 18 63
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 56 21 77
แผนที่โรงเรียนโรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)