ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนเซ่ง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 2 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 2 6
รวม อนุบาล 7 4 11
ป.1 0 2 2
ป.2 6 2 8
ป.3 6 2 8
ป.4 4 4 8
ป.5 5 2 7
ป.5 3 4 7
รวม ประถม 24 16 40
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 31 20 51
แผนที่โรงเรียนวัดดอนเซ่ง