ข้อมูลโรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 6 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 12 21
รวม อนุบาล 18 18 36
ป.1 14 7 21
ป.2 6 3 9
ป.3 14 9 23
ป.4 4 6 10
ป.5 8 4 12
ป.5 9 5 14
รวม ประถม 55 34 89
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 73 52 125
แผนที่โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)