ข้อมูลโรงเรียนวัดหัวโพ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 5 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 10 19
รวม อนุบาล 18 15 33
ป.1 15 17 32
ป.2 17 9 26
ป.3 15 10 25
ป.4 13 15 28
ป.5 8 11 19
ป.5 14 15 29
รวม ประถม 82 77 159
ม.1 4 2 6
ม.2 10 12 22
ม.3 8 3 11
รวม มัธยม 22 17 39
รวม ทั้งหมด 122 109 231
แผนที่โรงเรียนวัดหัวโพ