ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 12 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 11 17
รวม อนุบาล 12 23 35
ป.1 7 4 11
ป.2 6 6 12
ป.3 4 3 7
ป.4 2 6 8
ป.5 3 5 8
ป.5 7 6 13
รวม ประถม 29 30 59
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 41 53 94
แผนที่โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)