ข้อมูลโรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 1 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 1 4
รวม อนุบาล 12 5 17
ป.1 3 4 7
ป.2 2 0 2
ป.3 0 1 1
ป.4 2 3 5
ป.5 6 1 7
ป.5 8 3 11
รวม ประถม 21 12 33
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 33 17 50
แผนที่โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)