ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 2 4 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 9 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 3 10
รวม อนุบาล 12 16 28
ป.1 22 3 25
ป.2 4 7 11
ป.3 12 4 16
ป.4 10 11 21
ป.5 10 5 15
ป.5 8 10 18
รวม ประถม 66 40 106
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 78 56 134
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน