ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 10 23
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 10 18
รวม อนุบาล 21 20 41
ป.1 8 6 14
ป.2 8 6 14
ป.3 11 11 22
ป.4 5 2 7
ป.5 9 9 18
ป.5 9 11 20
รวม ประถม 50 45 95
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 71 65 136
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง