ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองกลางดง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 10 23
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 15 9 24
รวม อนุบาล 28 19 47
ป.1 9 7 16
ป.2 15 10 25
ป.3 17 14 31
ป.4 11 9 20
ป.5 17 13 30
ป.5 10 12 22
รวม ประถม 79 65 144
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 107 84 191
แผนที่โรงเรียนวัดหนองกลางดง