ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 10 7 17
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 9 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 15 23
รวม อนุบาล 28 31 59
ป.1 10 11 21
ป.2 12 13 25
ป.3 6 10 16
ป.4 11 12 23
ป.5 15 11 26
ป.5 12 6 18
รวม ประถม 66 63 129
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 94 94 188
แผนที่โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)