ข้อมูลโรงเรียนวัดนางแก้ว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 19 9 28
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 11 18 29
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 16 11 27
รวม อนุบาล 46 38 84
ป.1 20 15 35
ป.2 20 19 39
ป.3 20 18 38
ป.4 25 17 42
ป.5 25 18 43
ป.5 27 24 51
รวม ประถม 137 111 248
ม.1 30 19 49
ม.2 27 31 58
ม.3 37 24 61
รวม มัธยม 94 74 168
รวม ทั้งหมด 277 223 500
แผนที่โรงเรียนวัดนางแก้ว