ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 12 22
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 7 15
รวม อนุบาล 18 19 37
ป.1 7 7 14
ป.2 9 12 21
ป.3 8 12 20
ป.4 5 6 11
ป.5 9 3 12
ป.5 10 10 20
รวม ประถม 48 50 98
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 66 69 135
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)